Kaikki kotisi remontit lattiasta kattoon

Huo­neis­to­gu­rut toteut­taa ammat­ti­tai­dol­la kaik­ki kodin remon­tit. Pal­ve­lui­him­me kuu­lu­vat pie­net pin­ta­re­mon­tit, kyl­py­huo­ne-, sau­na ja keit­tiö­re­mon­tit sekä jul­ki­si­vu­re­mon­tit. Kaut­tam­me saat myös kaik­ki
tar­vit­ta­vat säh­kö- ja LVI-työt remont­tii­si. Pal­ve­lem­me yksi­tyis -ja  yri­tys­asiak­kai­ta sekä talo­yh­tiöi­tä Uudellamaalla.

Tutus­tu kat­ta­vaan pal­ve­lu­va­li­koi­maam­me ja tilaa ilmai­nen arvio­käyn­ti kotiisi.

Huoneistogurut – luotettavaa remonttipalvelua

Huo­neis­to­gu­rut on vuon­na 2016 perus­tet­tu huo­neis­to­jen sisä­sa­nee­urauk­siin ja raken­nus­ten ulko­re­mont­tei­hin eri­kois­tu­nut yri­tys. Työs­säm­me meil­le tär­keim­piä arvo­ja ovat asia­kas­läh­töi­syys ja vii­meis­tel­ty työn­jäl­ki. Ammat­ti­tai­toi­sen sanee­rauk­sen lisäk­si panos­tam­me jokai­ses­sa pro­jek­tis­sam­me lop­pusii­vouk­seen, jon­ka toteut­taa aina sii­hen eri­kois­tu­nut tii­mi. Haluam­me aidos­ti, että asiak­kaat voi­vat olla täy­sin tyy­ty­väi­siä lopputulokseen.

Teem­me vuo­sit­tain noin 50 huo­neis­to­re­mont­tia pie­nis­tä pin­ta­re­mon­teis­ta laa­joi­hin koko huo­neis­ton kat­ta­viin sanee­rauk­siin. Meil­lä on vank­ka koke­mus monen­lai­sis­ta sanee­raus­koh­teis­ta, ja jokai­sen työ­vai­heen suo­rit­taa aina sii­hen eri­kois­tu­nut teki­jä, säh­kö- ja LVI-alan ammat­ti­lai­sis­ta, laa­toit­ta­jaan, raken­nus­sii­voo­jaan sekä tim­pu­riin. Kat­ta­van yhteis­työ­ver­kos­tom­me ansios­ta pys­tym­me tar­joa­maan asiak­kail­lem­me kaik­ki remont­tiin tar­vit­ta­vat pal­ve­lut saman katon alta, myös avai­met käteen -peri­aat­teel­la. Kaik­ki pro­jek­tit toteu­te­taan tehok­kaal­la tii­mi­työl­lä, mikä mah­dol­lis­taa laa­duk­kaan remon­tin val­mis­tu­mi­sen nopeal­la­kin aikataululla.

Haluam­me teh­dä kodin remon­toin­nis­ta asiak­kaal­le mah­dol­li­sim­man suju­vaa ja vai­va­ton­ta, ja tar­joam­me­kin koko­nais­val­tais­ta pal­ve­lua aina suun­nit­te­lus­ta ja mate­ri­aa­lien valin­nas­ta toteutukseen.

Tutus­tu pal­ve­lui­him­me ja tilaa ilmai­nen arviokäynti! »

4 syytä valita meidät

Viimeistelty työnjälki

Asiakaslähtöisyys

Luotettavuus

Tunnollisuus

Hinnasto

Läh­tö­koh­tai­ses­ti las­kem­me kai­kil­le asiak­kail­lem­me hin­ta­tar­jouk­sen, mut­ta osan töis­tä voim­me toteut­taa myös tun­ti­las­ku­tuk­se­na. Hin­toi­hin voi­vat vai­kut­taa esi­mer­kik­si työn­ku­va, -mää­rä ja matkat.

Hin­nat sisäl­tä­vät alvin 24 %.

Joustava rahoitus

Tar­joam­me myös jous­ta­via rahoi­tus­mah­dol­li­suuk­sia. Toi­mim­me yhteis­työs­sä Osuus­pan­kin kans­sa, jon­ka rahoi­tus­mah­dol­li­suus on suun­nat­tu kulut­ta­jil­le ja pienyrityksille.

Rahoituksen edut

Rahoi­tus 2500-50 000€.
Jous­ta­va takai­sin­mak­suai­ka.
Edul­li­nen kor­ko OP-pri­me + 6,95%*.
Las­ku­tus­palk­kio 7€/kk.
Kuu­kausi koro­ton­ta ja kulu­ton­ta mak­suai­kaa.
Voit mak­saa koko luo­ton pois ilman lisä­ku­lu­ja.
✓ Rahoi­tuk­sen korot vero­vä­hen­nys­kel­poi­sia asun­to­lai­nan tapaan, kun rahoi­te­taan oman vaki­tui­sen asun­non perusparannusta.

*Rahoi­tus on ker­ta­luot­to, jon­ka todel­li­nen vuo­si­kor­ko 10 000 euron luo­tol­le on 8,74 %, kun luo­ton kor­ko on OP-pri­me + 6,95%, (7,20 % 08/20), las­ku­tus­palk­kio 7 €/kk. Arvioi­tu luo­ton koko­nais­kus­tan­nus on 12 945,62 €. Las­kel­ma on teh­ty olet­taen, että luot­to on nos­tet­tu koko­naan, luo­ton kor­ko sekä mak­sut ja palk­kiot pysy­vät sama­na koko luot­toa­jan ja luot­to mak­se­taan takai­sin 170 € mini­mi­ly­hen­nyk­sin (1,7 % luo­ton mää­räs­tä) kuu­kau­den välein, jol­loin luot­toai­ka on 77 kk. Luo­ton myön­tää OP Yri­tys­pank­ki Oyj, Geb­har­di­nau­kio 1, 00510 Helsinki.

Yhteistyössä