Kaikki kotisi remontit lattiasta kattoon

Huo­neis­to­gu­rut toteut­taa ammat­ti­tai­dol­la kaik­ki kodin remon­tit. Pal­ve­lui­him­me kuu­lu­vat pie­net pin­ta­re­mon­tit, kyl­py­huo­ne-, sau­na ja keit­tiö­re­mon­tit sekä jul­ki­si­vu­re­mon­tit. Kaut­tam­me saat myös kaik­ki
tar­vit­ta­vat säh­kö- ja LVI-työt remont­tii­si. Pal­ve­lem­me yksi­tyis -ja  yri­tys­asiak­kai­ta sekä talo­yh­tiöi­tä Uudel­la­maal­la.

Tutus­tu kat­ta­vaan pal­ve­lu­va­li­koi­maam­me ja tilaa ilmai­nen arvio­käyn­ti kotii­si.

Huoneistogurut – luotettavaa remonttipalvelua

Huo­neis­to­gu­rut on vuon­na 2016 perus­tet­tu huo­neis­to­jen sisä­sa­nee­urauk­siin ja raken­nus­ten ulko­re­mont­tei­hin eri­kois­tu­nut yri­tys. Työs­säm­me meil­le tär­keim­piä arvo­ja ovat asia­kas­läh­töi­syys ja vii­meis­tel­ty työn­jäl­ki. Ammat­ti­tai­toi­sen sanee­rauk­sen lisäk­si panos­tam­me jokai­ses­sa pro­jek­tis­sam­me lop­pusii­vouk­seen, jon­ka toteut­taa aina sii­hen eri­kois­tu­nut tii­mi. Haluam­me aidos­ti, että asiak­kaat voi­vat olla täy­sin tyy­ty­väi­siä lop­pu­tu­lok­seen.

Teem­me vuo­sit­tain noin 50 huo­neis­to­re­mont­tia pie­nis­tä pin­ta­re­mon­teis­ta laa­joi­hin koko huo­neis­ton kat­ta­viin sanee­rauk­siin. Meil­lä on vank­ka koke­mus monen­lai­sis­ta sanee­raus­koh­teis­ta, ja jokai­sen työ­vai­heen suo­rit­taa aina sii­hen eri­kois­tu­nut teki­jä, säh­kö- ja LVI-alan ammat­ti­lai­sis­ta, laa­toit­ta­jaan, raken­nus­sii­voo­jaan sekä tim­pu­riin. Kat­ta­van yhteis­työ­ver­kos­tom­me ansios­ta pys­tym­me tar­joa­maan asiak­kail­lem­me kaik­ki remont­tiin tar­vit­ta­vat pal­ve­lut saman katon alta, myös avai­met käteen -peri­aat­teel­la. Kaik­ki pro­jek­tit toteu­te­taan tehok­kaal­la tii­mi­työl­lä, mikä mah­dol­lis­taa laa­duk­kaan remon­tin val­mis­tu­mi­sen nopeal­la­kin aika­tau­lul­la.

Haluam­me teh­dä kodin remon­toin­nis­ta asiak­kaal­le mah­dol­li­sim­man suju­vaa ja vai­va­ton­ta, ja tar­joam­me­kin koko­nais­val­tais­ta pal­ve­lua aina suun­nit­te­lus­ta ja mate­ri­aa­lien valin­nas­ta toteu­tuk­seen.

Tutus­tu pal­ve­lui­him­me ja tilaa ilmai­nen arvio­käyn­ti! »

4 syytä valita meidät

Viimeistelty työnjälki

Asiakaslähtöisyys

Luotettavuus

Tunnollisuus

Hinnasto

Läh­tö­koh­tai­ses­ti las­kem­me kai­kil­le asiak­kail­lem­me hin­ta­tar­jouk­sen, mut­ta osan töis­tä voim­me toteut­taa myös tun­ti­las­ku­tuk­se­na. Hin­toi­hin voi­vat vai­kut­taa esi­mer­kik­si työn­ku­va, -mää­rä ja mat­kat.

Hin­nat sisäl­tä­vät alvin 24 %.

Joustava rahoitus

Tar­joam­me myös jous­ta­via rahoi­tus­mah­dol­li­suuk­sia. Toi­mim­me yhteis­työs­sä Osuus­pan­kin kans­sa, jon­ka rahoi­tus­mah­dol­li­suus on suun­nat­tu kulut­ta­jil­le ja pie­ny­ri­tyk­sil­le.

Rahoituksen edut

✓ Ei vaa­di vakuuk­sia tai takauk­sia
✓ Sinun ei tar­vit­se ava­ta uusia tile­jä tai kort­te­ja
✓ Mak­sat juu­ri niin kuin sinus­ta par­haal­ta tun­tuu. Tär­kein­tä on, että mak­sat aina vähin­tään sovi­tun mini­mie­rän
✓ Voit mak­saa luo­ton pois kos­ka tahan­sa.
✓ Koro­ton­ta ja kulu­ton­ta mak­suai­kaa on jopa 3 kk remon­tin luo­vu­tuk­ses­ta
✓ Alkaen vain 50 €/kk

Yhteistyössä