Huoneistoremontti Uudellamaalla

Paran­na koti­si asu­mis­viih­ty­vyyt­tä ja lisää asun­non arvoa huo­neis­to­re­mon­til­la. Remont­ti voi tul­la ajan­koh­tai­sek­si esi­mer­kik­si sil­loin, kun olet juu­ri hank­ki­nut uuden asun­non, olet myy­mäs­sä nykyis­tä asun­toa­si tai edel­li­ses­tä kun­nos­tuk­ses­ta on vain yksin­ker­tai­ses­ti kulu­nut pit­kään ja aikan­sa elä­neet pin­nat kai­paa­vat ehos­tus­ta. Tar­joam­me kai­kil­le asiak­kail­lem­me ilmai­sen arviokäynnin.

Huo­neis­to­gu­rut toteut­ta­vat kaik­ki huo­neis­to­jen sisä­sa­nee­rauk­set laa­duk­kaas­ti pie­nis­tä pin­ta­re­mon­teis­ta laa­joi­hin koko huo­neis­ton kat­ta­viin remont­tei­hin. Pal­ve­lui­him­me kuu­lu­vat muun muas­sa koko­nais­val­tai­set lat­tia­työt, sei­nä- ja kat­to­ma­te­ri­aa­lien uusi­mi­nen, maa­lauk­set, tape­toin­nit, ala­ka­ton ja väli­sei­nien raken­ta­mi­nen sekä eri­lai­set listoitustyöt.

Lattiaremontit

Uusit­tu lat­tia­pin­ta antaa koko asun­nol­le tyy­lik­kääm­män ylei­sil­meen. Huo­neis­to­gu­rut asen­ta­vat ammat­ti­tai­toi­ses­ti niin lami­naat­ti-, vinyy­li-, par­ket­ti- kuin mar­mo­ri- ja kivilattiatkin.

Huo­lel­li­set poh­ja­työt ovat tasai­sen ja kau­niin­nä­köi­sen par­ket­ti- ja lami­naat­ti­lat­tian edel­ly­tyk­siä, ja sik­si asen­nus kan­nat­taa jät­tää ammat­ti­mie­hen hoi­det­ta­vak­si. Me asen­nam­me lami­naa­tit ja par­ke­tit kai­ken­lai­siin tiloi­hin nopeas­ti ja asiantuntevasti.

Par­ket­ti­lat­tia on luon­nol­li­nen mate­ri­aa­li, joka näyt­tää ja tun­tuu hyväl­tä jal­ko­jen alla. Kova ja hyvin kulu­tus­ta kes­tä­vä lami­naat­ti­lat­tia puo­les­taan voi­daan asen­taa kaik­kiin kodin kui­viin tiloi­hin, myös lat­tia­läm­mi­tyk­sen pääl­le. Eten­kin sil­loin, jos van­ha lat­tia on huo­no­kun­toi­nen ja epä­ta­sai­nen, on lat­tia­pin­ta syy­tä tasoit­taa huo­lel­li­ses­ti ennen uuden asentamista.

Asen­nam­me ammat­ti­tai­dol­la myös vinyy­li­lat­tiat asiak­kai­den tar­pei­siin. Vinyy­li­lat­tia on erit­täin kes­tä­vä ja help­po­hoi­toi­nen valin­ta esi­mer­kik­si koi­ra- ja lap­si­per­heil­le. Kivi­lat­tia puo­les­taan on erin­omai­nen vaih­toeh­to, kun halu­taan tyy­li­käs ja kes­tä­vä lat­tia esi­mer­kik­si keit­ti­öön tai etei­seen. Help­po­hoi­toi­sel­la ja kes­tä­väl­lä mar­mo­ri­lat­tial­la voi­daan niin ikään luo­da ylel­lis­tä tun­nel­maa tilaan kuin tilaan.

Katto- ja seinäpintojen uusiminen

Huo­neis­ton viih­tyi­syy­teen voi­daan vai­kut­taa mer­kit­tä­väs­ti myös ehos­ta­mal­la ja uusi­mal­la kat­to- ja sei­nä­pin­to­ja. Pane­loi­mal­la, maa­laa­mal­la ja lis­toit­ta­mal­la väli­kat­to lisä­tään hel­pos­ti asun­non valoi­suut­ta ja saa­daan tilas­ta ava­ram­man tuntuinen.

Sei­nien maa­lauk­sel­la tai tape­toin­nil­la voi­daan niin ikään muut­taa ja kohen­taa huo­neis­ton ilmet­tä. Kau­niin lop­pu­tu­lok­sen saa­vut­ta­mi­sek­si aloi­tam­me maa­lausu­ra­kan aina tasoit­ta­mal­la sei­nät, oli­pa kyse sit­ten yksit­täi­sen tehos­te­sei­nän tai kaik­kien asun­non sei­nien maa­lauk­ses­ta. Tasai­sen pin­nan saa­vut­ta­mi­sek­si voim­me esi­mer­kik­si asen­taa van­ho­jen erit­täin epä­ta­sais­ten sei­nien pääl­le uudet kipsilevyt.

Teem­me kaik­ki toteut­ta­mam­me pin­ta­re­mon­tit aina vii­meis­tel­tyä työn­jäl­keä vaa­lien, jot­ta asia­kas voi olla sata­pro­sent­ti­ses­ti tyy­ty­väi­nen lopputulokseen.

Väliseinien rakentaminen ja väliovien uusiminen

Pur­ka­mal­la van­ho­ja tai raken­ta­mal­la uusia väli­sei­niä voi­daan uudis­taa asun­non poh­ja­rat­kai­su toi­mi­vam­mak­si ja asuk­kai­den nykyi­set vaa­ti­muk­set täyt­tä­väk­si. Raken­ta­mal­la uuden väli­sei­nän voim­me esi­mer­kik­si jakaa yhden ison makuu­huo­neen kah­dek­si pie­nem­mäk­si tai pur­ka­mal­la keit­tiön ja olo­huo­neen väli­sen sei­nän toteut­taa avo­keit­tiön. Raken­nam­me uudet väli­sei­nät nopeas­ti ja tur­val­li­ses­ti huo­leh­tien äänie­ris­tyk­ses­tä ja sei­nien kes­tä­vyy­des­tä, ja pur­ku­töis­sä huo­mioim­me tot­ta kai sei­nien kantavuuden.

Vaih­dam­me tar­vit­taes­sa myös asun­not välio­vet tai kun­nos­tam­me van­hat mas­sii­vi­pui­set toi­vei­de­si mukaan. Uusien vaa­leam­pien tai esi­mer­kik­si ikku­nal­lis­ten välio­vien avul­la voi­daan hel­pos­ti lisä­tä asun­non valoisuutta.

Kotiisi tulossa remontti?

Pyy­dä mei­dät ilmai­sel­le arvio­käyn­nil­le, niin laa­dim­me teil­le tar­kem­man tarjouksen.