Julkisivuremontti Uudellamaalla

Jul­ki­si­vu­re­mont­ti ajan­koh­tai­nen? Suo­men vaa­ti­vien sää­olo­suh­tei­den vuok­si myös raken­nuk­sen jul­ki­si­vu vaa­tii sään­nöl­lis­tä kun­nos­ta­mis­ta, kuten esi­mer­kik­si huol­to­maa­laus­ta. Jul­ki­si­vu suo­jaa raken­nus­ta eri­lai­sil­ta sää­olo­suh­teil­ta tuu­les­ta lumi­sa­tee­seen ja aurin­gon­paah­tee­seen sekä vii­meis­te­lee raken­nuk­sen ilmeen ja vai­kut­taa mer­kit­tä­väs­ti sen arvoon. Kun­nol­li­nen ja tii­vis jul­ki­si­vu myös estää läm­mön kar­kaa­mis­ta esi­mer­kik­si raken­nuk­sen sau­ma­koh­tien ja ikku­noi­den tii­vis­tei­den kautta.

Onko koti­si jul­ki­si­vu­re­mont­ti ajan­koh­tai­nen? Pyy­dä mei­dät ilmai­sel­le arviokäynnille.

Julkisivuremontit huoltomaalauksesta puuverhoilun uusimiseen

Teem­me kai­ken­ko­koi­set raken­nus­ten jul­ki­si­vu­re­mon­tit maa­lauk­sis­ta ulko­ver­houk­siin. Ver­hoi­lun lisäk­si jul­ki­si­vuun kuu­luu myös ovet, ikku­nat, pel­li­tyk­set ja kai­teet, joi­den kun­to voi­daan niin ikään tar­kis­taa ja tar­vit­taes­sa uusia. Jul­ki­si­vu­re­mon­tin, kuten ver­houk­sen uusi­mi­sen yhtey­des­sä voi olla tar­vet­ta kar­toit­taa myös läm­pö­eris­teet ja esi­mer­kik­si ikku­noi­den tii­vis­teet. Vaih­ta­mal­la ja lisää­mäl­lä eris­tys­tä voi­daan vai­kut­taa asu­mis­mu­ka­vuu­teen, mut­ta myös esi­mer­kik­si energiankulutukseen.

Muut ulkoremontit ja uudisrakentaminen

Raken­nam­me ja kun­nos­tam­me myös esi­mer­kik­si teras­sit, valo­ka­tok­set ja muut katok­set. Teem­me tar­vit­taes­sa myös mui­ta pihan raken­tei­den kor­jaus­töi­tä uuden piha-aidan raken­ta­mi­ses­ta ja van­han kun­nos­ta­mi­ses­ta por­taik­ko­jen valamiseen.

Kotiisi tulossa remontti?

Pyy­dä mei­dät ilmai­sel­le arvio­käyn­nil­le, niin laa­dim­me teil­le tar­kem­man tarjouksen.