Keittiöremontti Uudellamaalla

Kai­paat­ko koti­si sydä­meen lisää toi­mi­vuut­ta ja uut­ta ilmet­tä? Pal­ve­lem­me asiak­kai­tam­me kai­ken­ko­koi­sis­sa keit­tiö­re­mon­teis­sa kus­tan­nus­te­hok­kaas­ta pin­to­jen uusi­mi­ses­ta kat­ta­vam­paan keit­tiön uudis­tuk­seen. Keit­tiö­ka­lus­te­val­mis­ta­jien tar­jon­nas­ta asen­nam­me eten­kin Ikea-keit­tiöi­tä. Tar­joam­me kai­kil­le asiak­kail­lem­me ilmai­sen arviokäynnin.

Keittiöremontin purkutyöt

Kaik­kiin pur­ku­töi­tä vaa­ti­viin, ennen vuot­ta 1994 val­mis­tu­nei­siin sanee­raus­koh­tei­siin tulee teh­dä asbes­ti­kar­toi­tus. Asbes­ti oli vie­lä 90-luvul­le saak­ka erit­täin ylei­ses­ti käy­tet­ty raken­nus­ma­te­ri­aa­li niin sei­nä-, lat­tia- kuin kat­to­ma­te­ri­aa­leis­sa sekä eris­teis­sä, put­kis­sa, lii­mois­sa, maa­leis­sa ja tapeteissa.

Teem­me asbes­ti­kar­toi­tuk­sen ja tar­vit­taes­sa tee­täm­me asian­mu­kai­set asbes­ti­pur­ku­työt nii­hin päte­vöi­ty­neil­lä toi­mi­joil­la kai­kis­sa pur­ku­ja vaa­ti­vis­sa remont­ti­koh­teis­sam­me. Pur­ku­töi­tä jou­du­taan teke­mään esi­mer­kik­si sil­loin, jos tupa­keit­tiö muu­te­taan avo­keit­tiök­si pois­ta­mal­la olo­huo­neen ja keit­tiön väli­nen väliseinä.

Keittiön pintaremontti

Keit­tiön ilmet­tä voi­daan uudis­taa kat­ta­val­la pin­ta­re­mon­til­la, johon voi sisäl­tyä esi­mer­kik­si lat­tian ja väli­ti­lan laa­toit­ta­mi­nen, sei­nä- ja kat­to­pin­to­jen uusi­mi­nen sekä keit­tiö­ka­lus­tei­den uusi­mi­nen tai pelk­kien keit­tiön­kaa­pi­no­vien vaih­ta­mi­nen. Toteu­tam­me mie­lel­läm­me sekä pie­nem­mät ehos­tuk­set että kat­ta­vat avai­met käteen -keit­tiö­re­mon­tit asiak­kai­den toi­vei­den mukaan. Kaut­tam­me saat myös tar­vit­ta­vat put­ki- ja säh­kö­työt esi­mer­kik­si sil­loin, jos halu­taan lisä­tä pis­to­rasioi­ta tai valaistusta.

Ikea-keittiöiden asennukset

Olem­me eri­kois­tu­neet eten­kin Ikea-keit­tiöi­den asen­nuk­siin. Keit­tiön suun­nit­te­lu ja mitoi­tus on kus­tan­nus­te­hok­kain­ta ja vai­vat­to­min­ta toteut­taa yhdes­sä keit­tiö­myy­jän, -val­mis­ta­jan tai -suun­nit­te­li­jan kans­sa, jon­ka jäl­keen me asen­nam­me keit­tiö­ka­lus­teet nopeas­ti pai­koil­leen. Autam­me tar­vit­taes­sa myös mate­ri­aa­li­va­lin­nois­sa ja keit­tiö­ka­lus­tei­den kotiin kuljetuksessa.

Kotiisi tulossa remontti?

Pyy­dä mei­dät ilmai­sel­le arvio­käyn­nil­le, niin laa­dim­me teil­le tar­kem­man tarjouksen.