Kylpyhuoneremontti Uudellamaalla

Kyl­py­huo­ne­re­mont­ti ammat­ti­tai­dol­la ja laa­duk­kail­la mate­ri­aa­leil­la toteu­tet­tu­na. Kyl­py­huo­ne­re­mont­ti lisää asu­mis­viih­ty­vyyt­tä ja asun­non arvoa. Meil­tä saat tämän kodin vaa­ti­vim­man remon­tin asian­tun­te­vas­ti toteu­tet­tu­na, kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti ja aina aika­tau­lus­sa pysyen. Kai­kil­la laa­toit­ta­jil­lam­me on VTT-vede­ne­ris­tys­ser­ti­fi­kaa­tit. Tar­joam­me toi­mi­via ja laa­duk­kai­ta rat­kai­su­ja niin pie­niin kuin kat­ta­viin­kin avai­met käteen -tyyp­pi­siin kyl­py­huo­ne­re­mont­tei­hin. Pyy­dä mei­dät ilmai­sel­le arviokäynnille!

Kylpyhuoneremontti vaiheittain

Suunnittelu

Onnis­tu­neen kyl­py­huo­ne­re­mon­tin edel­ly­tys on huo­lel­li­nen suun­nit­te­lu. Kyl­py­huo­ne­re­mont­ti aloi­te­taan asiak­kaan toi­vei­den ja tilan vaa­ti­mus­ten kar­toi­tuk­sel­la sekä mate­ri­aa­lien valin­nal­la. Myös kalus­teet vali­taan täs­sä vai­hees­sa ja nii­den sijoit­te­lu suun­ni­tel­laan, jot­ta sanee­rauk­ses­sa pys­ty­tään huo­mioi­maan tar­vit­ta­vat muu­tok­set esi­mer­kik­si vesi­pis­tei­den sijoittelussa.

Asbestikartoitus, suojaus ja purkutyöt

Kaik­kiin pur­ku­töi­tä vaa­ti­viin sanee­raus­koh­tei­siin, jot­ka ovat val­mis­tu­neet ennen vuot­ta 1994, on toteu­tet­ta­va asbes­ti­kar­toi­tus. Kai­kis­ta puret­ta­vis­ta koh­teis­ta ote­taan näyt­teet, jot­ka lähe­te­tään labo­ra­to­rioon tut­kit­ta­vak­si. Kyl­py­huo­neen mah­dol­li­set asbes­ti­pi­toi­suu­det sel­viä­vät rapor­tis­ta, jon­ka mukaan hyväk­sy­tyt asbes­ti­pur­ka­jat suo­rit­ta­vat pur­ku­työt huo­leh­tien asian­mu­kai­ses­ta suojauksesta.

Pohjatyöt, seinien tasoitus ja vedeneristys

Kyl­py­huo­ne­re­mon­tin pur­ku­töi­den jäl­keen siir­ry­tään poh­ja­työ­vai­hee­seen, johon kuu­lu­vat muun muas­sa kyl­py­huo­neen lat­tian valu­työt, sei­nien levy­tys ja tasoi­tus sekä lat­tia­läm­mi­tyk­sen asen­nus. Poh­ja­töi­den jäl­keen teh­dään raken­nus­mää­räys­ten mukai­set vede­ne­ris­tyk­set. Ammat­ti­tai­dol­la toteu­te­tun huo­lel­li­sen vede­ne­ris­tyk­sen avul­la var­mis­te­taan, ettei kos­teus pää­se raken­tei­siin ja ennal­taeh­käis­tään näin kos­teus- ja homevaurioita.

Kylpyhuoneen laatoitus

Vesie­ris­tyk­sen jäl­keen sen pääl­le toteu­te­taan suun­ni­tel­man mukai­ses­ti kyl­py­huo­neen laa­toi­tus. Mär­kä­ti­lois­sa käy­te­tään mate­ri­aa­li­na yleen­sä lat­tia- ja sei­nä­laat­to­ja, jot­ka kiin­ni­te­tään saneerauslaattalaastilla.

Kalusteasennukset

Kyl­py­huo­ne­re­mon­tin lopuk­si asen­ne­taan pai­koil­leen uudet vesi­ka­lus­teet pyy­he­pat­te­reis­ta, kyl­py­am­mee­seen ja pesualtaaseen.

Loppusiivous

Vii­mei­sek­si suo­ri­te­taan aina huo­lel­li­nen lop­pusii­vous sii­hen eri­kois­tu­neen tii­min toi­mes­ta. Lop­pusii­vouk­seen kuu­luu sanee­raus­jät­teen sii­voa­mi­nen ja asian­mu­kai­nen kier­rät­tä­mi­nen sekä tah­ro­jen ja pölyn puh­dis­ta­mi­nen kai­kil­ta pinnoilta.

Kylpyhuoneremontin sähkö- ja putkityöt

Tar­joam­me asiak­kail­lem­me kyl­py­huo­ne­re­mont­te­ja avai­met käteen -peri­aat­teel­la. Mei­dän kaut­tam­me saat myös kaik­ki kyl­py­huo­ne­re­mon­tin yhtey­des­sä toteu­tet­ta­vat put­ki- ja säh­kö­työt hano­jen ja ves­san­pönt­tö­jen asen­nuk­ses­ta, pin­ta­ve­si­joh­to­jen ja pis­to­rasioi­den uusimiseen.

Kotiisi tulossa remontti?

Pyy­dä mei­dät ilmai­sel­le arvio­käyn­nil­le, niin laa­dim­me teil­le tar­kem­man tarjouksen.