LVI- ja sähköremontti Uudellamaalla

LVI- ja säh­kö­re­mont­ti - Haluam­me tar­jo­ta asiak­kail­lem­me koko­nais­val­tais­ta pal­ve­lua ja mah­dol­li­suu­den saa­da kaik­ki kodin remon­toin­tiin tar­vit­ta­vat pal­ve­lut saman katon alta. Kaut­tam­me saat myös kaik­ki tar­vit­ta­vat put­ki- ja säh­kö­työt kaik­kien mui­den toteut­ta­miem­me remont­tien yhteydessä.

Sähkötyöt huoneisto-, kylpyhuone-, sauna- ja keittiöremontin yhteydessä

Huo­neis­tos­sa teh­tä­vien sanee­raus­töi­den yhtey­des­sä tar­vi­taan usein myös säh­kö­töi­tä. Me tee­täm­me kaik­ki remont­tiem­me yhtey­des­sä toteu­tet­ta­vat säh­kö­työt alan ammat­ti­lai­sil­la. Kaut­tam­me saat tar­vit­taes­sa niin lat­tia­läm­mi­tyk­sen asen­nuk­set kuin pis­to­rasioi­den lisäämiset.

LVI-työt kylpyhuone- ja keittiöremonttien yhteydessä

Toteu­tam­me sanee­raus­koh­tei­dem­me put­ki­työt yhteis­työs­sä LVI-alan ammat­ti­lais­ten kans­sa. Kaut­tam­me saat kaik­ki tar­vit­ta­vat put­ki­työt esi­mer­kik­si keit­tiö- tai kyl­py­huo­ne­re­mon­tin tar­pei­siin. Oli­pa kyse sit­ten pin­ta­ve­si­joh­to­jen uusi­mi­ses­ta tai vesi­pis­tei­den paik­ko­jen siir­tä­mi­ses­tä, työt toteut­ta­vat aina sii­hen päte­vöi­ty­neet putkiasentajat.

Kotiisi tulossa remontti?

Pyy­dä mei­dät ilmai­sel­le arvio­käyn­nil­le, niin laa­dim­me teil­le tar­kem­man tarjouksen.