Saunaremontti Uudellamaalla

Sau­na­re­mont­ti - Toi­mi­va ja tun­nel­mal­li­nen sau­na on arjen luk­sus­ta par­haim­mil­laan. Lem­peät löy­lyt tyy­lik­kääs­sä sau­nas­sa aut­ta­vat ren­tou­tu­maan kii­rei­sen arjen kes­kel­lä. Huo­neis­to­gu­rut toteut­taa asian­tun­te­vas­ti kat­ta­vat sau­no­jen sanee­rauk­set ja pie­nem­mät sau­na­re­mon­tit, kuten esi­mer­kik­si sau­nan­lau­tei­den uudel­leen­kä­sit­te­lyt. Koko­nais­val­tai­sem­paan sau­na­re­mont­tiin voi sisäl­tyä esi­mer­kik­si sei­nä- ja kat­to­pa­nee­lien sekä lau­tei­den uudis­ta­mi­sen lisäk­si kiu­kaan ja valai­sin­ten uusiminen.

Toteu­tam­me kaik­ki sau­na­re­mon­tit asian­tun­te­vas­ti ottaen huo­mioon niin läm­mön- ja kos­teu­de­ne­ris­tyk­sen kuin sau­nan kui­vu­mi­sen löy­ly­jen jäl­jil­tä ja tehok­kaan ilman­vaih­don. Sau­na­re­mon­tin laa­du­kas toteu­tus vaa­tii ammat­ti­tai­toa ja huo­lel­li­suut­ta. Kai­kil­la laa­toit­ta­jil­lam­me on VTT-vedeneristyssertifikaatit.

Tar­joam­me kai­kil­le asiak­kail­lem­me ilmai­sen arviokäynnin.

Saunaremontin vaiheet

1. Suunnittelu ja purkutyöt

Sau­na­re­mont­ti aloi­te­taan asiak­kaan toi­vei­den ja tar­pei­den kar­toit­ta­mi­sel­la sekä huo­lel­li­sel­la suun­nit­te­lul­la. Van­hois­sa raken­nuk­sis­sa suo­ri­te­taan asbes­ti­kar­toi­tus, joka huo­mioi­daan pur­ku­töi­den toteutuksessa.

2. Vesieristys, höyrysulku ja pintamateriaalien uusiminen

Sau­na on mär­kä­ti­la ja sik­si remon­tin yhtey­des­sä teh­dään aina raken­nus­mää­räys­ten mukai­nen vede­ne­ris­tys. Kun vesie­ris­tys on teh­ty, voi­daan toteut­taa lat­tian laa­toi­tus ja sau­maus sekä sei­nien ja katon pane­loin­ti. Tar­peen vaa­ties­sa voi­daan remon­tin yhtey­des­sä uusia tai lisä­tä myös läm­pö­eris­tei­tä. Läm­mö­ne­ris­tei­den pääl­le asen­ne­taan aina höy­ry­sul­ku alu­mii­ni­pa­pe­ris­ta tai kuu­muut­ta kes­tä­väs­tä ja veden­pi­tä­väs­tä muo­vi­kal­vos­ta. Höy­ry­su­lun teh­tä­vä­nä on estää kuu­man ja kos­tean ilman tun­keu­tu­mi­nen rakenteisiin.

3. Lauteiden ja kiukaan asentaminen

Lopuk­si asen­ne­taan uudet val­mii­na oste­tut, mit­ta­ti­laus­työ­nä val­mis­te­tut tai van­hat, mut­ta esi­mer­kik­si sävy­te­tyl­lä sau­na­suo­jal­la uudel­leen­kä­si­tel­lyt lau­teet. Myös ilman­vaih­to­vent­tii­lien läpät ja kiu­as asen­ne­taan paikoilleen.

4. Valaistus ja muut sähkötyöt

Sau­nan tun­nel­mal­li­suut­ta voi­daan lisä­tä esi­mer­kik­si kat­toon asen­net­ta­vin LED-valoin, kat­to­kui­duin tai lau­tei­den alle asen­net­ta­vin valai­si­min. Sau­na­re­mon­tin yhtey­des­sä toteu­tet­ta­vis­ta säh­kö­töis­tä, kuten kiu­kaan kyt­ke­mi­ses­tä ja valais­tuk­sen uusi­mi­ses­ta vas­taa­vat aina säh­kö­alan ammat­ti­lai­set. Valais­tuk­sen paran­ta­mi­sek­si voim­me myös asen­taa van­han oven tilal­le uuden lasioven.

Kotiisi tulossa remontti?

Pyy­dä mei­dät ilmai­sel­le arvio­käyn­nil­le, niin laa­dim­me teil­le tar­kem­man tarjouksen.